حوزه ریاستمصوبات هیئت امناء
در این صفحه مصوبات هیئت امناء دانشگاه قرار می گیرد.