حوزه ریاستتفاهم نامه های همکاری

«فهرست تفاهم نامه های همکاری»


ردیف

نام مؤسسه / سازمان طرف تفاهم نامه

تاریخ عقد تفاهم نامه

مدت اعتبار تفاهم نامه

1

اداره کل شیلات استان سیستان و بلوچستان

1392/10/25

5 سال

2

دانشگاه علوم دریایی امام خمینی

1392/7/5

5 سال

3

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

1392/5/14

14 ماه

4

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

1392/3/1

5 سال

5

پژوهشگاه علمی و صنعتی ایران و پژوهشکده نانو دانشگاه سیستان و بلوچستان

1392/02/1

6 ماه

6

سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران

1391/8/25

5 سال

7

پژوهشکده علوم صنایع غذایی

1391/6/31

5 سال

8

اداره کل استاندارد استان سیستان و بلوچستان

1391/3/23

5 سال

9

همکاری در اولین همایش مکران و اقتدار دریایی جمهوری اسلامی (وزارت علوم و دفتر پژوهشهای کاربردی نیروی دریایی)

1391/3/22

یک سال

10

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (IRANDOC) ثبت و پردازش و اشاعه اطلاعات

1391/2/13

نامحدود

11

دانشگاه زابل

1390/9/7

5 سال

12

قرارداد همکاری آموزشی( دانشگاه سیستان و بلوچستان)

1390/8/21

5 سال

13

اداره کل حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان

1390/7/21

5 سال

14

دانشگاه سیستان و بلوچستان

1390/7/20

نامحدود

15

دانشگاه صنعت نفت محمود آباد (توافقنامه آموزشی)

1389/4/1

1/6/1389

16

سازمان زمین شناسی دریایی و اکتشافات معدنی کشور

1389/3/9

2 سال

17

مرکز تحقیقات شیلات استان

1389/2/24

2 سال

18

پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی

1389/1/31

5 سال

19

دانشگاه خلیج فارس

1388/12/20

5 سال

20

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

1388/11/15

5 سال

21

دانشگاه Baharia پاکستان

1386/11/27

5 سال

22

دانشگاه علوم پژشکی زاهدان

1386/8/16

نامحدود