حوزه ریاستحراست دانشگاه

رئیس حراست : آقای رامین کی نژاد

تلفن :
ایمیل: