حوزه ریاستریاست دانشگاه

نام و نام خانوادگی  : دکتر محمود نصیری 

AWT IMAGE

مدرک تحصیلی : دکتری

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیک : nasiri@cmu.ac.ir

رزومه دکتر محمود نصیری