حوزه ریاستمدیریت حوزه ریاست

مدیر حوزه:  بهمن میربلوک
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
AWT IMAGE

پست الکترونیک: bahman_mbk@yahoo.com

تلفن:    22-35321021-054     

نمابر:   35321025-054

شرح وظایف:


- برقراری ارتباط اداری بین ریاست دانشگاه و واحدهای متبوع اعم از شفاهی و کتبی و پیگیری آنها

- دریافت و ثبت نامه های رسیده و تفکیک آنها جهت رویت ریاست دانشگاه و حصول اطمینان از پاسخگویی به موقع مکاتبات حوزه ریاست.

- پیگیری و اجرای دستورات ریاست دانشگاه وگزارش اقدامات انجام یافته به رئیس دانشگاه

- تنظیم برنامه های کاری و ملاقات ریاست دانشگاه

-تهیه پیش نویس و صدور نامه هایی که متضمن نظرات و دستورات رئیس دانشگاه به واحد های مختلف می باشد.

- انجام امور اداری هیأت امنا، هیات رئیسه، شورای دانشگاه و کمیسیون هایی که ریاست آن با رئیس دانشگاه می باشد.

- تشکیل جلسات، تنظیم برنامه های نشست ها، مراسم، سخنرانی، سمینار، کنفرانس، مصاحبه و فعالیت های عمومی دانشگاه برحسب نیاز

- ارسال نامه های محرمانه به مدیریت واحدها و ارگانهای مختلف وثبت و ضبط نامه های محرمانه.

- همکاری مستقیم با مدیریت دانشگاه و انتقال اطلاعات.

- تهیه پیش نویس و ثبت و ارسال نامه ها، دستور ها، بخشنامه ها و دعوتنامه های صادره.

- جوابگویی و رسیدگی به مشکلات ارباب رجوع.

- انجام مکاتبات، دستور کار، تهیه و تدوین و تنظیم مصوبات هیأت امنا.

- ابلاغ دستورات صادره ریاست دانشگاه به افراد، موسسات و واحدهای تابعه.

- انجام سایر امور محوله از سوی ریاست دانشگاه.