اعضای هیات علمی دانشکده علوم دریاییمحمود نصیری

نام : محمود

نام خانوادگی : نصیری

AWT IMAGE

مدرک تحصیلی : دکتری

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیک : nasiri@cmu.ac.irسوابق تحصیلی
 

-

دکتری شیمی آلی از دانشگاه سیستان و بلوچستان ۱۳۸۸

-

فوق لیسانس شیمی آلی از دانشگاه سیستان و بلوچستان ۱۳۸۴

-

لیسانس شیمی محض از دانشگاه مازندران ۱۳۷۶
فعالیتهای اجرایی
 

-

رئیس دفتر نظارت و ارزشیابی دانشگاه از تیر ۱۳۸۹

-

دبیر شورای دانشگاه از مهر ۱۳۸۹
فعالیتهای آموزشی

-

تدریس دروس شیمی فیزیک آلی، شیمی آلی مهندسی، شیمی دارویی، بیوشیمی، شیمی تجزیه، شیمی عمومی I و II و شیمی کانیها در دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان و دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهارمقالات علمی چاپ شده در مجلات ISI
 

-

۱) A facile synthesis of stable heterocyclic fused ring phosphorus ylides. M. T. Maghsoodlou.; N. Hazeri.; S. M. Habibi-Khorassani.; G. Afshari.; M. Nassiri. J. Chem. Res. ۲۰۰۵, ۷۲۷

-

۲) Reaction of alkyl and aryl isocyanides with floren-۹-ones in the presence of acetylenic esters: Preparation of spiroiminolactones. M. T. Maghsoodlou.; N. Hazeri.; S. M. Habibi-Khorassani.; R. Heydari.; G. Marandi.; M. Nassiri. Synthetic Communication. ۲۰۰۵, ۳۵, ۲۵۶۹

-

۳) An efficient synthesis of stable sulfur-containing phosphoranes derived from ۲-mercapto-۱-methylimidazole and ۲-thiazoline-۲-thiol. M. T. Maghsoodlou.; N. Hazeri.; S. M. Habibi-Khorassani.; M. Nassiri. G. Marandi.; G. Afshari.; U. Niroumand. Journal of Sulfur Chemistry.۲۰۰۵, ۲۶, ۲۶۱

-

۴) Spiroiminolactone synthesis by reaction of acetylenic esters and dicarbonyl compounds in the presence of aryl isocyanide. M. T. Maghsoodlou.; N. Hazeri.; S. M. Habibi-Khorassani.; G. Marandi.; M. Nassiri. Synthetic Communication. ۲۰۰۵, ۳۵, ۲۷۷۱

-

۵) Synthesis of stable phosphorus ylides from ۳,۵-dimethylpyrazole and kinetic investigation of the reaction by UV spectrophotometry. S. M. Habibi-Khorass- ani.; M. T. Maghsoodlou.; M. Nassiri. M. Zakarianezhad.; M. Fattahi. Arkivoc. ۲۰۰۶, (xvi), ۱۶۸

-

۶) Chemoselective synthesis of phosphorus ylides through the reaction of ۲-mercaptobenzimidazole and ۲-hydroxybenzimidazole with triphenylphosphine and acetylenic esters. M. T. Maghsoodlou.; R. Heydari.; S. M. Habibi-Khoras-sani.; M. K. Rofouei.; M. Nassiri.;E. Mosaddegh.; A. Hassankhani. Journal of Sulfur Chemistry. ۲۰۰۶, ۲۷, ۳۴۱

-

۷) An efficient synthesis of stable phosphorus ylides derived from triphenylph-osphine, dialkyl acetylenedicaboxylate and NH-acids. M. T. Maghsoodlou.; N. Hazeri.; S. M. Habibi-Khorassani.; R. Heydari.; M. Nassiri.; G. Marandi.; Z. Moeeni. Phosphorus, Sulfur, and Silicon. ۲۰۰۶, ۱۸۱, ۸۶۵

-

۸) One-pot synthesis of stable phosphorus ylidesusing CH-acids compounds. M. T. Maghsoodlou.; S. M. Habibi-Khorassani.; N. Hazeri.; M. Nassiri. Phosphorus, Sulfur, and Silicon. ۲۰۰۶, ۱۸۱, ۱۳۶۳

-

۹) A simple synthesis of stable phosphoranes derived from imidazole derivatives. M. T. Maghsoodlou.; S. M. Habibi-Khorassani.; N. Hazeri.; M. Nassiri. R. Kakaei.; G. Marandi.Phosphorus, Sulfur, and Silicon. ۲۰۰۶, ۱۸۱, ۵۵۳

-

۱۰) An efficient synthesis of stable phosphorus ylides derived from pyrazole and indazole. M. T. Maghsoodlou.; N. Hazeri.; S. M. Habibi-Khorassani.; R. Kakaei.; M. Nassiri. Phosphorus, Sulfur, and Silicon. ۲۰۰۶, ۱۸۱, ۲۵

-

۱۱) Triphenylphosphite as a good reagent for the diasteroselective synthesis of phosphonate esters. M. T. Maghsoodlou.; S. M. Habibi-Khorassani.; M. K. Rofouei.; S. R. Adhamdoust.; M. Nassiri. Arkivoc. ۲۰۰۶, (xii), ۱۴۵

-

۱۲) Synthesis of hydroxybenzaldehyde stable phosphorus ylides from the reaction between acetylenic esters with triphenylphosphine in the presence of ۲,۳-dihydroxybenzaldehyde. M. T. Maghsoodlou.; N. Hazeri.; S. M. Habibi-Khorassani.; M. Nassiri. G. Marandi.; A. Ghulame Shahzadeh.; H. R. Bijanzadeh. Phosphorus, Sulfur, and Silicon. ۲۰۰۶, ۱۸۱, ۱۱۱۷

-

۱۳) Synthesis and dynamic ۱H NMR study of stable phosphorus ylides derived from reaction between heterocyclic NH-acids and triphenylphosphine in the presence of acetylenic esters. N. Hazeri.; S. M. Habibi-Khorassani.; M. T. Maghsoodlou.; G. Marandi.; M. Nassiri. A. Ghulame Shahzadeh . J. Chem Res. ۲۰۰۶, ۲۱۵

-

۱۴) A simple synthesis of stable phosphorus ylides from indole and some of its derivatives. M. T. Maghsoodlou.; N. Hazeri.; S. M. Habibi-Khorassani.; A. Ghulame Shahzadeh.; M. Nassiri.Phosphorus, Sulfur, and Silicon. ۲۰۰۶, ۱۸۱, ۹۱۳

-

۱۵) Synthesis of oxime phosphoranes from reaction between triphenylphosphine and acetylenic esters in the presence of oxime derivatives. M. T. Maghsoodlou.; S. M. Habibi-Khorassani.; R. Heydari.; G. Marandi.; M. Nassiri.; E. Mosaddeg. Mol Divers. ۲۰۰۷, ۱۱, ۸۷

-

۱۶) Novel multicomponent reactions involving isoquinoline or phenanthridine and activated acetylenic esters in the presence of heterocyclic NH or ۱,۳-dicarbonyl compounds. M. Nassiri.; M. T. Maghsoodlou.; R. Heydari.; S. M. Habibi-Khorassani. Mol Divers.۲۰۰۸, ۱۲, ۱۱۱

-

۱۷) A facile synthesis, dynamic ۱H NMR, and theoretical study of novel stable heterocyclic phosphorus ylides containing a tetrazole ring. M. A. Kazemian.; M. Nassiri.; A. Ebrahimi.; M. T. Maghsoodlou.; S. M. Habibi-Khorassani.; F. Vasheghani-Farahani. Arkivoc. ۲۰۰۸, (xvii), ۱۷۳

-

۱۸) Stable phosphorus ylides and heterocyclic phosphonate esters derivatives synthesis from stereoselective reactions between triphenylphosphite and activated acetylenic esters. M. T. Maghsoodlou.; S. M. Habibi-Khorassani.; M. Nassiri.; S. R. Adhamdoust.; J. Salehzadeh. J. Chem. Res. ۲۰۰۸, ۷۹

-

۱۹) Synthesis of heterocyclic stable phosphorus ylides from reaction between triphenylphosphine and activated acetylenic esters in the presence of biological active NH heterocyclic compounds. M. T. Maghsoodlou.; R. Heydari.; N. Hazeri.; S. M. Habibi-Khorassani.;M. Nassiri.; M. A. Kazemian.; J. Salehzadeh.; M. Hajizadeh.; M. Ghasemzadeh.; E. Mosaddegh.Biomedical and Pharmacological Journal. ۲۰۰۸,۱, ۵۱

-

۲۰) Study of reaction between triphenylphosphine and activated acetylenic esters in the presence of benzanilide and some its derivatives. N. Hazeri.; M. T. Maghsoodlou.; S. M. Habibi-Khorassani.; M. Nassiri.; Z. Afarini. J. Chem. Res. ۲۰۰۸, ۹۷

-

۲۱) A facile synthesis of stable phosphorus ylides derived from ۳,۶-dibromocarbazole and kinetic investigation of the reactions by UV spectrophotometry technique. S. M. Habibi-Khorassani.; M. T. Maghsoodlou.; M. Zakarianezhad.; M. Nassiri.; M. A. Kazemian.; P. Karimi. Heteroatom Chem.۲۰۰۸, ۲۰, ۲۴۰

-

۲۲) A facile synthesis of stable phosphorus ylides containing chlorine and sulfur derived from ۶-chloro-۲-benzoxazole and ۲-chloro-phenothiazine. M. T. Maghsoodlou.; N. Hazeri.; S. M. Habibi-Khorassani.; H. Mahmoudi Moghaddam.; M. Nassiri.; J. Salehzadeh. Phosphorus, Sulfur, and Silicon. ۲۰۰۹, ۱۸۴, ۱۷۱۳

-

۲۳) Theoretical study, an efficient synthesis route to, and kinetic investigation of, stable phosphorus ylides derived from benzamide. S. M. Habibi-Khorassani.; A. Ebrahimi.; M. T. Maghsoodlou.; H. Saravani.; M. Zakarianezhad.; M. Ghahramaninezhat.; M. A. Kazemian.; M. Nassiri.; Z. Khajehali. Progress in Reaction Kinetics and Mechanism. ۲۰۰۹, ۳۴, ۲۶۱

-

۲۴) Synthesis of aromatic amine phosphonato ester derived from the stereoselective reaction between triphenyl phosphate and dimethyl acetylenedicarboxylate in the presence of derivatives of aromatic amines. M. T. Maghsoodlou.; R. Heydari.; N. Hazeri.; S. M. Habibi-Khorassani.; M. Nassiri.; M. Ghasemzadeh.; J. Salehzadeh.; Z. Gharechaei. Heteroatom Chem.۲۰۰۹, ۲۰, ۲۴۰

-

۲۵)Simple and one-pot synthesis of new heterocyclic compounds in three-component reactions between isoquinoline or phenanthridine and acetylenic esters in the presence of N-heterocycles or ۱,۳-dicarbonyl compounds. M. Nassiri.; R. Heydari.; N. Hazeri.; S. M. Habibi-Khorassani.; M. T. Maghsoo dlou.; F. Jalili Milani. Arkivoc. ۲۰۱۰, (ii), ۶۱

-

۲۶) Phenanthridine or isoquinoline are good reagents for the synthesis of enamino esters. M. Nassiri.; R. Heydari.; N. Hazeri.; S. M. Habibi-Khorassani.; M. T. Maghsoodlou.; F. Jalili Milani. J. Chem. Res. ۲۰۱۰, ۳۶۵-۳۶۹

-

۲۷) Theoretical study and synthesis of the reaction between triphenylphosph- ine, dialkyl acetylenedicarboxylates and ۲-aminobenzimidazole, ۲-hydroxy-۳-nitopyridine or ۱,۲,۳,۴-tetrahydrocarbazole. S. M. Habibi-Khorassani.; M. T. Maghsoodlou.; A. Ebrahimi.; R. Heydari.; N. Hazeri.; M. A. Kazemian.; M. Nassiri.; B. Adrom.; M. Zakarianejad. Collect. Czech. Chem. Commun. ۲۰۱۰, ۷۵, ۷۸۵-۸۰۵