پردیس دانشگاهجدول شهریه واحد پردیس دانشگاه


« جدول شهریه پردیس دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار »
مقطع

گروه آموزشی

شهریه ثابت (ریال)

شهریه متغیرهرواحد نظری (ریال)

هرواحد پایان نامه (ریال)

شهریه هر واحد جبرانی (نظری)(ریال)

شهریه هر واحد جبرانی (عملی)(ریال)

کارشناسی ارشد

علوم انسانی

12/000/000

2/000/000

3/000/000

550/000

700/000

فنی مهندسی و علوم پایه

12/000/000

2/200/000

3/500/000

600/000

750/000دانشجویان واحد پردیس دانشگاهی جهت پرداخت مبلغ  شهریه اعلام شده در شروع هر نیمسال تحصیلی به حساب سیبا بانک ملی مرکزی چابهار به شماره حساب2177382609002 به نام درآمدهای اختصاصی تحصیلات تکمیلی پردیس دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهارواریز و اصل و کپی فیش واریزی را در موعد مقرر به دفتر تحصیلات تکمیلی تحویل نمایند.