پردیس دانشگاهمقاطع تحصیلی و گرایش ها
 
 کارشناسی ارشد حمل و نقل دریایی 

 کارشناسی ارشد بندر و کشتیرانی 

 کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی 

 کارشناسی ارشد شیمی دریا 

 کارشناسی ارشد شیلات - فرآوری محصولات شیلاتی 

 کارشناسی ارشد زیست شناسی دریا - جانوران دریا 

 کارشناسی ارشد زیست شناسی دریا- بوم شناسی دریا 

 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دریایی 

 کارشناسی ارشد مدیریت حمل و نقل بین قاره ای