مراکز آموزشی و پژوهشیگروه کارآفرینی و ارتباط جامعه

سرپرست گروه کار آفرینی و ارتباط با جامعه : جناب آقای وحید ریگی

AWT IMAGE

پست الکترونیک : rigi@cmu.ac.ir

پست الکترونیک : karafarini@cmu.ac.ir

تلفن : 31272253 -054