دانشکده علوم دریاییگروه آموزشی زیست شناسی دریا

مدیر گروه : خانم دکتر پروین صادقی

پست الکترونیک : p.sadeghi@cmu.ac.ir

تلفن : 31272198-054

کارشناس گروه : خانم فریده دهمرده

تلفن : 31272193-054


مقاطع تحصیلی و گرایش ها :
1-کارشناسی ارشد جانوران دریا
2-کارشناسی ارشد بوم شناسی دریا 
3-زیست دریا
4-اقیانوس شناسی

گروه آموزشی زیست شناسی دریا

گروه زیست شناسی دریا در قالب سه گرایش در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو تربیت می نماید:

1-       زیست دریا- جانوران دریا

2-       زیست دریا- بوم شناسی دریا

3-      زیست دریا - آلودگی دریا

گروه زیست شناسی دریا با ارائه رشته زیست شناسی دریا در قالب حداقل 135 واحد درسی طی یک دوره 5/3 سال در مقطع کارشناسی وارائه 32  واحددرمقطع کارشناسی ارشد و بهره مندی از امکانات سمعی، بصری و آزمایشگاهی مورد نیاز با اعضای هیأت علمی ذیل مشغول به کار می باشد:

اعضای هیأت علمی : 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

محل تحصیل

1

گیلان عطاران فریمان

دانشیار

بیولوژی جانوری- آبزیان

دانشگاه تاسمانیااسترالیا

2

آرش شکوری

استادیار

زیست شناسی دریا- جانوران دریا

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

3

مهران لقمانی

استادیار

زیست شناسی دریا- جانوران دریا

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

4

فریبرز سهیلی خورنه

مربی

ژنتیک

دانشگاه شهید چمران

5

سمیه سلیمی

مربی

 گیاه شناسی -سیستماتیک گیاهی

دانشگاه صنعتی اصفهان

6

پروین صادقی

استادیار(مدیرگروه)

زیست شناسی دریا

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

7

امید کوهکن

دانشجوی دکتری

بافت شناسی آبزیان

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

8

روح ا...زارع

دانشجوی دکتری زیست شناسی دریا- جانوران دریا دانشگاه هرمزگان