دانشکده علوم دریاییمعاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده

معاون دانشکده : دکترمهران لقمانی

پست الکترونیک : loghmani@cmu.ac.ir

تلفن :31272197-054