دانشکده علوم دریاییریاست دانشکده

رئیس دانشکده : دکتر سراج بیتا

پست الکترونیک : bita@cmu.ac.ir

تلفن    : ۳۱۲۷۲۰۹۵-۰۵۴

فاکس : ۳۵۳۲۴۲۶۴-۰۵۴