دانشکده مدیریت و علوم انسانیگروه آموزشی مدیریت بازرگانی دریایی

مدیر گروه : دکترمحمد اسلم حسین بر

پست الکترونیک : hosseinbor@cmu.ac.ir

تلفن :  31272225-054

کارشناس گروه : خانم فرهور

تلفن : 31272098-054

 

مقاطع تحصیلی و گرایش ها :
1-کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دریایی
2-کارشناسی ارشد مدیریت حمل و نقل بین قاره ای 
3-کارشناسی مدیریت بازرگانی  


1- برنامه دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی دریایی

1-1هدف :

هدف از ایجاد دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی دریایی انتقال دانش و مهارت و آماده سازی دانشجویان برای تصدی مشاغل مختلف حرفه ای مدیریت در سازمان ها و ارگانهای مرتبط با حمل و نقل و بازرگانی دریایی و نیز ادامه تحصیل در دوره دکتری در شاخه های مختلف علوم و فنون مدیریت بازرگانی دریایی تدوین گردیده است. 

2-1-طول دوره (شکل نظام ):

طول متوسط دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی دریایی 2 سال است حداقل و حداکثر مدت مجاز اتمام این دوره مطابق آیین نامه دوره کارشناسی ارشد می باشد. کلیه دروس نظری و سمینار و پایان نامه برای 4 نیمسال برنامه ریزی شده است . طول هر نیمسال 18 هفته (شامل 16 هفته آموزش و دو هفته امتحانات ) است. هر واحد درس نظری بمدت 16ساعت وعملی 32 ساعت  می باشد .

3-1- تعداد واحدهای درسی:

تعداد واحدهای درسی این رشته 32 واحد بشرح ذیل می باشد:

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

دروس تخصصی الزامی

12

2

دروس اختیاری

12

3

پایان نامه

6

4

پیشنیاز

8

5

سمینار

2

جمع

32

2- برنامه دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای

1-2-هدف :

هدف از ایجاد دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت حمل و نقل بین قاره ای تربیت متخصصانی قابل بمنظور تحلیل و مدیریت موثر عملیات حمل و نقل در سطوح ملی و منطقه ای و بین قاره ای و پشتیبانی از صنایع و بازرگانی دریایی می باشد. فارغ التحصیلان این دوره با توجه به قابلیتهای پیش بینی شده می توانند در سازمانهای دولتی و موسسات خصوصی مرتبط با هر یک از شیوه های حمل و نقل فعالیت کنند.

2-2-طول دوره (شکل نظام ):

طول متوسط دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت حمل و نقل بین قاره ای 2 سال است و حداقل و حداکثر مدت مجاز اتمام این دوره مطابق آیین نامه دوره کارشناسی ارشد می باشد. کلیه دروس نظری و سمینار و پایان نامه برای 4 نیمسال برنامه ریزی شده است . طول هر نیمسال 18 هفته (شامل 16 هفته آموزش و دو هفته امتحانات ) است. هر واحد درس نظری بمدت 16ساعت وعملی 32 ساعت می باشد .


3-2- تعداد واحدهای درسی:

تعداد واحدهای درسی این رشته 32 واحد بشرح زیر می باشد:

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

دروس تخصصی الزامی

14

2

دروس اختیاری

12

3

پایان نامه

6

4

پیشنیاز

2

جمع

32

3- برنامه دوره کارشناسی رشته مدیریت بازرگانی

1-3- هدف :

هدف از ایجاد دوره کارشناسی رشته مدیریت بازرگانی در این دانشگاه تربیت کارشناس بازرگانی برای خدمت در ارگانهای دریایی ، حمل و نقلی ، تجارت خارجی و برنامه ریزی کلان جمهوری اسلامی و دیگر شرکتها و موسسات خصوصی و دولتی مرتبط با امور مدیریت بازرگانی دریایی کشور می باشد . 

2-3- طول دوره (شکل نظام ):

 طول متوسط دوره کارشناسی رشته مدیریت 4 سال و کلیه دروس برای 8 نیمسال برنامه ریزی شده است .  طول هر نیمسال 18 هفته (شامل 16 هفته آموزش و دو هفته امتحانات ) است. هر واحد درس نظری بمدت 16ساعت وعملی 32 ساعت می باشد .

3-3- تعداد واحدهای درسی:

تعداد واحدهای درسی این رشته 139 واحد بشرح زیر می باشد:

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

دروس عمومی

22

2

دروس پایه

38

3

دروس اصلی

37

4

دروس اختیاری

6

5

دروس تخصصی

36

6

پیشنیاز

3

جمع

139