دانشکده مدیریت و علوم انسانیمعاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده

معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده : دکتر مهدی صفایی قلاتی

پست الکترونیک : m.safaei @cmu.ac.ir

تلفن  : 31272194 - 054