دانشکده مدیریت و علوم انسانیریاست دانشکده

ریاست دانشکده : دکتر عبدالعزیز آبتین

AWT IMAGE

پست الکترونیک : Abtin@cmu.ac.ir

تلفن    :  31272220-054 

فاکس  : 35324262-054