دانشکده مهندسی دریامعاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده

معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده : دکتر ولی محمد نظر زهی

پست الکترونیک : v.nazarzehi@cmu.ac.ir

تلفن : 31272133 - 054