دانشکده مهندسی دریاریاست دانشکده

ریاست دانشکده :دکتر محمد احمدزاده طلاتپه

AWT IMAGE

پست الکترونیک : m.ahmadzadeh@cmu.ac.ir

تلفن    :  31272133-054

فاکس  : 35324265-054

رزومه دکتر محمد احمدزاده طلاتپه