درباره دانشگاهانتصابات (روسای دانشگاه)

روسای دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار از ابتدا تاکنون:

نام رئیس دانشگاه  سال تصدی مسئولیت
محمود نصیری 1395-تاکنون AWT IMAGE
امین بهزادمهر 1390-1395 AWT IMAGE
محمود اوکاتی 1388-1390 AWT IMAGE
محمدحسین کریم 1384-1388 AWT IMAGE