حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاون فرهنگی و اجتماعی

نام و نام خانوادگی : دکتر یوسف بخشی زاده

AWT IMAGE

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیک : bakhshizadeh@cmu.ac.ir

تلفن   : 21372014 - 054

فاکس : 35320025 - 054

رزومه دکتر یوسف بخشی زاده