حوزه معاونت دانشجوییمعاون دانشجویی
نام و نام خانوادگی : دکتر یوسف بخشی زاده

AWT IMAGE

پست الکترونیک : bakhshizadeh@cmu.ac.ir

تلفن    :  31272020 - 054

فاکس  : 35321790 - 054

رزومه دکتر یوسف بخشی زاده