حوزه معاونت پژوهشی و فناوریمعاون پژوهشی و فناوری

نام و نام خانوادگی : دکتر رسول دامنی

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک : Damani@cmu.ac.ir

تلفن   : 21372016 - 054

فاکس : 2223577 - 054

رزومه دکتر رسول دامنی