حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلیکارگاه ها و آزمایشگاه های آموزشی

سرپرست آزمایشگاه مرکزی دانشگاه : دکترمیرمهدی زاهدی


AWT IMAGE


پست الکترونیک : m.zahedi@cmu.ac.ir


تلفن   :  31272165 - 054

شرح وظایف رئیس آزمایشگاه مرکزیاداره آزمایشگاه و نظارت برحسن انجام امور محوله

-ارائه راهکارهای مناسب جهت افزایش ضریب ایمنی کار در آزمایشگاه

-پیشنهاد بکارگیری و تعدیل کارکنان، تعیین وظایف و مزایای مربوط در حدود بودجه مصوب و مقررات

-امضا اسناد مالی مرتبط با خرید تجهیزات آزمایشگاهی از محل بودجه سالیانه و درآمدهای اختصاصی آزمایشگاه با هماهنگی شورای آزمایشگاه مرکزی

-ارائه فصلی گزارش مالی و آمار عملکرد و نحوه هزینه کرد اعتبارات شاعا به شورای آزمایشگاه مرکزی

-تهیه و تنظیم پیش نویس دستور کارها و آیین‌نامه‌های مرتبط با آزمایشگاه مرکزی برای پیشنهاد به شورای مرکزی آزمایشگاه

-پیشنهاد پرداخت درآمد مشخصی از آزمایشگاه به کارشناسان دستگاه‌ها بر اساس کارایی و تعهد کاری، به شورای آزمایشگاه مرکزی

-پیشنهاد توسعه فعالیت‌های آزمایشگاه مرکزی به شورای آزمایشگاه مرکزی

-انتخاب مدیران آزمایشگاه‌های وابسته به آزمایشگاه مرکزی با مشورت گروه آموزشی و ابلاغ از طرف رئیس آزمایشگاه مرکزی

-جمع‌آوری نیازهای تجهیزات بر اساس نظر روئسای آزمایشگاه و ارائه آن به شورا جهت تصویب

-تهیه بانک اطلاعات تجهیزات تحقیقاتی و آزمایشگاهی

-همکاری مستمر با دفتر امور پشتیبانی پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

-نظارت بر نظام تعمیر و نگهداری تجهیزات

-ابلاغ و پیگیری مصوبات جلسه شورا

-ارسال گزارش سالیانه به رئیس شورا