حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلیگروه امورحمایت از استعدادهای درخشان

سرپرست گروه حمایت از استعدادهای درخشان : دکتر مهدی شهرکی

پست الکترونیک : shahraki@cmu.ac.ir
تلفن :

دانلود فرم های مربوطه :