حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلیمدیر امور آموزشی

نام و نام خانوادگی : دکتر آرش شکوری پست الکترونیک : shakouri@cmu.ac.ir


تلفن   :  31272156 - 054


فاکس : 31272156 - 054


معاون مدیر آموزشی  : خانم نصرت زابلی


تلفن  : 31272077 - 054
شرح وظایف مدیریت امور آموزشی


-برنامه ریزی و بهره برداری مطلوب از امکانات و تسهیلات و تجهیزات و نیروی انسانی آموزشی در جهت ارتقاء سطح علمی دانشگاه .

-هماهنگ ساختن فعالیتهای آموزشی دانشگاه در رشته ها وگرایشهای مختلف با همکاری روسای دانشکده‌ها.

-نظارت بر نحوه ارائه دروس و اظهار نظر در خصوص پیشنهادات دانشکده ها نسبت به متون دروس و محتوای دروس بر اساس برنامه ها و سرفصلهای مصوب .

-انجام امور مربوط به بازنگری دروس.

- استعلام از سازمان سنجش آموزش کشور در مورد ظرفیت پذیرش دانشجو در آزمون سراسری در مقاطع مختلف تحصیلی.

-ارسال فرم های اعلام ظرفیت به دانشکده ها و بررسی ظرفیتهای اعلام شده از سوی
دانشکده ها و تطابق با آئین نامه های موجود.

-پیگیری امور مربوط به ظرفیت نهایی پذیرش دانشجو در هر سال تحصیلی .

-همکاری در تدوین آئین نامه های اجرائی مربوط به حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه.

-تهیه، تدوین و ارسال گزارشات مربوط به حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه به مراجع ذی ربط.

-دبیری شورای آموزشی دانشگاه و تنظیم و تدوین مصوبات این شورا .

-تهیه، تنظیم و نگهداری برنامه های مصوب آموزشی دانشجویان و تدوین مقررات مربوط به صورت کاتولوگهای معرفی دوره­ها.

-تهیه و ابلاغ تقویم دانشگاه و نظارت بر تنظیم برنامه های هفتگی و امتحانی دروس.

-نظارت بر حسن اجرای آئین نامه ها ، بخشنامه ها و مصوبات آموزشی در واحدهای ذی‌ربط و نظارت بر اداره خدمات آموزشی در واحدهای تابعه .

-رسیدگی به مشکلات دانشجویان و برآورد نارسائی های آئین نامه ها و مصوبات و پیشنهاد راه حل به معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه .

- همکاری با مسئولین دانشگاه و وزارتخانه درامر برگزاری امتحانات ورودی دانشگاهها و ...

- نظارت بر اجرای آئین نامه ها درخصوص انتقال و میهمانی دانشجویان .

- استفاده از آمار و اطلاعا ت جهت برنامه ریزی ، نظارت و ارزیابی دانشجویان جدید الورود و دانش -آموخته.

- نظر خواهی از دانشکده ها در خصوص تغییرات برنامه های آموزشی .

- انجام امور ثبت نام و امتحانات دانشجویان براساس سیاست‌های متخذه .

-دریافت لیست پذیرفته شدگان از سازمان سنجش آموزش کشور.

-اعمال دستورالعمل های صادره در خصوص ثبت نام پذیرفته شدگان در هر ترم .

-همکاری با دانشکده ها در تهیه برنامه های هفتگی و ارسال آن به واحد رایانه و تهیه کد دروس.

- انجام امور مربوط به امور پذیرفته شدگان .

- پاسخگویی به سئوالات دانشجویان در زمینه امور آموزشی .

- انجام امور مربوط به صدور گواهی ، معرفی نامه وسایر مکاتبات .

- ابلاغ برنامه های امتحانی برطبق تصمیمات متخذه به گروه های آموزشی ونظارت بر امر امتحانات پایان ترم.

-انجام امور مربوط به تطبیق واحدها و راهنمایی دانشجویان در زمینه انتخاب دروس .

- کنترل وضعیت آموزشی کلیه دانش آموختگان درجهت رعایت تقسیم بندی دروس تعیین شده ، کنترل نمرات مکتسبه و اعمال آیین نامه های مربوط .

- صدور گواهی های موقت دانش آموختگان .

- تهیه آمار دانش آموختگان در پایان هر ترم و ارائه آن به مسئولین ذی‌ربط .

-ارسال تأییدیه فارغ التحصیلی به دانشگاهها  و مراکز دولتی .

-حفظ و نگهداری سوابق تحصیلی دانش آموختگان .

-انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق .
شرح وظایف معاون مدیر امور آموزشی


- هماهنگ ساختن فعالیتهای آموزشی دانشگاه در رشته ها وگرایشهای مختلف با همکاری روسای دانشکده‌ها.

-نظارت بر نحوه ارائه دروس و اظهار نظر در خصوص پیشنهادات دانشکده ها نسبت به متون دروس و محتوای دروس بر اساس برنامه ها و سرفصلهای مصوب .

- پیگیری امور مربوط به ظرفیت نهایی پذیرش دانشجو در هر سال تحصیلی .

- همکاری در تدوین آئین نامه های اجرائی مربوط به حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه.

- تهیه، تدوین و ارسال گزارشات مربوط به حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه به مراجع ذی ربط.

- همکاری با مسئولین دانشگاه و وزارتخانه درامر برگزاری امتحانات ورودی دانشگاهها و ...

- نظارت بر اجرای آئین نامه ها درخصوص انتقال و میهمانی دانشجویان .

- انجام امور ثبت نام و امتحانات دانشجویان براساس سیاست‌های متخذه

- نظارت بر اجرای دستورالعملهای صادره در خصوص ثبت نام پذیرفته شدگان در هر ترم

-پاسخگویی به سئوالات دانشجویان در زمینه امور آموزشی .

-  انجام امور مربوط به صدور گواهی ، معرفی نامه وسایر مکاتبات

- ابلاغ برنامه های امتحانی برطبق تصمیمات متخذه به گروه های آموزشی ونظارت بر امر امتحانات پایان ترم.

- انجام امور مربوط به تطبیق واحدها و راهنمایی دانشجویان در زمینه انتخاب دروس .

-  صدور گواهی های موقت دانش آموختگان

- ارسال تأییدیه فارغ التحصیلی به دانشگاهها  و مراکز دولتی .

انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق