حوزه معاونت اداری و مالیاداره دبیرخانه

نام و نام خانوادگی : آقای امید ریگی

AWT IMAGE

پست الکترونیک : omid42675@yahoo.com

تلفن   :  31272048 - 054

فاکس : 35323304 - 054