حوزه معاونت اداری و مالیمدیر امور مالی

نام و نام خانوادگی : آقای دکتر حمیدرضا ایزدی

AWT IMAGE

پست الکترونیک : izadi@cmu.ac.ir

تلفن   :  31272068 - 054

فاکس : 35323002 - 054