حوزه معاونت اداری و مالیمدیر امور اداری و پشتیبانی

نام و نام خانوادگی : آقای دکتر سیامک میر معصومی

AWT IMAGE

پست الکترونیک : s.mirmasoumi[AT]cmu.ac.ir

تلفن   :  31272060 - 054

فاکس : 35323304 - 054 

رزومه آقای دکتر سیامک میر معصومی

رزومه دکتر سیامک میر معصومی