حوزه معاونت اداری و مالیمعاون اداری مالی

نام و نام خانوادگی : دکتر اسماعیل زارع بهتاش

AWT IMAGE

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیک : behtash@cmu.ac.ir

تلفن   : 21372014 - 054

فاکس : 35320025 - 054

رزومه دکتر اسماعیل زارع بهتاش