حوزه معاونت اداری و مالیمعاون اداری مالی

نام و نام خانوادگی : دکتر حسین جعفری

AWT IMAGE

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیک : jafar@cmu.ac.ir

تلفن   : 21372014 - 054

فاکس : 35320025 - 054

رزومه دکتر حسین جعفری