اعضای هیئت علمیدانشکده مدیریت و علوم انسانی

 

                                                                                                                                                                                            
 

نام و نام خانوادگی

 

 

مدرک تحصیلی

 

 

مرتبه علمی

 

 

پست الکترونیک

 

 

آبتین عبدالعزیز

 

 

دکتری

 

 

استادیار

 

 

abtin@cmu.ac.ir

 

 

آقابیک زاده شاهو

 

 

کارشناسی ارشد

 

 

مربی

 

 

S.beigzadeh@cmu.ac.ir

 

 

احمدزاده ماشین چی سینا

 

 

دانشجوی دکتری

 

 

مربی

 

 

s.ahmadzadeh@cmu.ac.ir

 

 

الهامی فاطمه

 

 

دکتری

 

 

استادیار

 

 

elhami@cmu.ac.ir

 

 

امینی علیرضا

 

 

کارشناسی ارشد

 

 

مربی

 

 

alireza.amini@cmu.ac.ir

 

 

ایزدی حمیدرضا

 

 

 دکتری

 

 

استادیار

 

 

izadi@cmu.ac.ir

 

 

بخشی زاده یوسف

 

 

دکتری

 

 

استادیار

 

 

bakhshizadeh@cmu.ac.ir

 

 

پهلوانی مرتضی

 

 

 دکتری

 

 

استادیار

 

 

pahlavani@cmu.ac.ir

 

 

توان عباس

 

 

دکتری

 

 

استادیار

 

 

tavan@cmu.ac.ir

 

 

توماج یحیی

 

 

دکتری

 

 

استادیار

 

 

toomaj@cmu.ac.ir

 

 

جمالی منش علیرضا

 

 

کارشناسی ارشد

 

 

مربی

 

 

ajamalimanesh@cmu.ac.ir

 

 

جهانشاهی ناصر

 

 

کارشناسی ارشد

 

 

مربی

 

 

N.jahanshahi@cmu.ac.ir

 

 

حسین بر محمد اسلم

 

 

 دکتری

 

 

استادیار

 

 

hosseinbor@cmu.ac.ir

 

 

خوش سیما هوشنگ

 

 

دکتری

 

 

دانشیار

 

 

khoshsima@cmu.ac.ir

 

 

رضوی محمد حسن

 

 

کارشناسی ارشد

 

 

مربی

 

 

razavi@cmu.ac.ir

 

 

زارع بهتاش اسماعیل

 

 

دکتری

 

 

دانشیار

 

 

behtash@cmu.ac.ir

 

 

ساعد امین

 

 

کارشناسی ارشد

 

 

مربی

 

 

amin.saed@cmu.ac.ir

 

 

شهرکی مهدی

 

 

دکتری

 

 

استادیار

 

 

shahraki@cmu.ac.ir

 

 

سیاره مرتضی

 
 

کارشناسی ارشد

 

 

مربی

 

 

m.sayareh@cmu.ac.ir

 

 

شیرافکن مهدی

 

 

کارشناسی ارشد

 

 

مربی

 

 

shirafkan@cmu.ac.ir

 

 

صفایی قلاتی مهدی

 

 

دکتری

 
 

استادیار

 
 

M.Safaei@cmu.ac.ir

 

 

عباسیان مجتبی

 

 

دانشجوی دکتری

 

 

مربی

 

 

abbasian@cmu.ac.ir

 

 

عسکری پور گلویک حسین

 

 

دانشجوی دکتری

 

 

مربی

 

 

askaripoor@cmu.ac.ir

 

 

گنجی منصور

 

 

دانشجوی دکتری

 

 

مربی

 

 

ganji@cmu.ac.ir

 

 

محمدی نژاد مجتبی

 

 

کارشناسی ارشد

 

 

مربی

 

 

mohammadnejad@cmu.ac.ir

 

 

محمدیان امیر

 

 

دکتری

 

 

استادیار

 

 

amir.mohamadian@cmu.ac.ir

 

 

کیانی مقدم منصور

 

 

دکتری

 

 

دانشیار

 
 

M.kiani@cmu.ac.ir

 

 

یاراحمدزهی محمدحسین

 

 

دکتری

 

 

استادیار

 

 

yarahmadzehi@cmu.ac.ir

 

 

یاراحمدزهی ناهید

 

 

دکتری

 

 

استادیار

 

 

n.yarahmadzehi@cmu.ac.ir

 

 

یعقوبی اسماعیل

 

 

 دکتری

 

 

استادیار

 

 

yaghoobi@cmu.ac.ir