اعضای هیئت علمیدانشکده مهندسی دریا

 

 

 
 

نام و نام خانوادگی

 
 

مدرک تحصیلی

 
 

مرتبه علمی

 
 

پست الکترونیک

 
 

آذرخش جواد

 
 

کارشناسی ارشد

 
 

مربی

 
 

j.Azarakhsh@cmu.ac.ir

 
 

اباذری ابوذر

 
 

دانشجوی دکتری

 
 

مربی

 
 

abazari@cmu.ac.ir

 
 

ابراهیمی ابوذر

 
 

کارشناسی ارشد

 
 

مربی

 
 

ab_ebrahimi@cmu.ac.ir

 
 

احمدزاده طلاتپه محمد

 
 

دکتری

 
 

استادیار

 
 

m.ahmadzadeh@cmu.ac.ir

 
 

اسکندری ریحانه

 
 

کارشناسی ارشد

 
 

مربی

 
 

R.Eskandari@cmu.ac.ir

 
 

اویسی مجید

 
 

کارشناسی ارشد

 
 

مربی

 
 

m.ovisi@cmu.ac.ir

 
 

خاتمی ایمان

 
 

دکتری

 
 

استادیار

 
 

iman.khatami81@gmail.com

 
 

جانباز شهرام

 
 

دانشجوی دکتری

 
 

مربی

 
 

janbaz@cmu.ac.ir

 
 

جمالی کیخا احمد

 
 

کارشناسی ارشد

 
 

مربی

 
 

a.j.keikha@cmu.ac.ir

 
 

جهانتیغ کوچک علیرضا

 
 

دانشجوی دکتری

 
 

مربی

 
 

jahantigh@cmu.ac.ir

 
 

حسینی سید امین

 
 

 دکتری

 
 

استادیار

 
 

hoseini@cmu.ac.ir

 
 

دامنی رسول

 
 

 دکتری

 
 

استادیار

 
 

damani@cmu.ac.ir

 
 

رئیسی زبیر

 
 

دانشجوی دکتری

 
 

مربی

 
 

Zobeir.raisi@cmu.ac.ir

 
 

رضاپور مهدی

 
 

 دکتری

 
 

استادیار

 
 

rezapour@cmu.ac.ir

 
 

زارعی محمدرضا

 
 

کارشناسی ارشد

 
 

مربی

 
 

mrzarei@cmu.ac.ir

 
 

زین الدینی محمد انور

 
 

کارشناسی ارشد

 
 

مربی

 
 

zainudini@cmu.ac.ir

 
 

سارانی اسماعیل

 
 

 دکتری

 
 

استادیار

 
 

sarani@cmu.ac.ir

 
 

سجادی پارسا سید جعفر

 
 

دکتری

 
 

استادیار

 
 

sadjadi@cmu.ac.ir

 
 

سرگزی عبدالعلی

 
 

کاپیتان

 
 

مربی

 
 

a.sargazi@cmu.ac.ir

 
 

سیاره جعفر

 
 

دکتری

 
 

دانشیار

 
 

j.sayareh@cmu.ac.ir

 
 

شفیع زاده اسماعیل

 
 

کارشناسی ارشد

 
 

مربی

 
 

shafizadeh@cmu.ac.ir

 
 

شهرآبادی حمید

 
 

کارشناسی ارشد

 
 

مربی

 
 

h.shahrabadi@cmu.ac.ir

 
 

صفای نیکو حامد

 
 

دکتری

 
 

استادیار

 
 

safai@cmu.ac.ir

 
 

 عبدالله زاده محمد یعقوب

 
 

دکتری

 
 

استادیار

 
 

my.abdollahzadeh@cmu.ac.ir

 
 

علیخانی صادق

 
 

کارشناسی ارشد

 
 

مربی

 
 

s.alikhani@cmu.ac.ir

 
 

عماد غلامرضا

 
 

دکتری

 
 

استادیار

 
 

emad@cmu.ac.ir

 

کردی امان اله

کارشناسی ارشد

مربی

aman_kordi@yahoo.com

 

لک زائی مصطفی

 
 

کارشناسی ارشد

 
 

مربی

 
 

lakzaei@cmu.ac.ir

 

مرفع دلک آبادی سید حسن

کارشناسی ارشد

مربی

h.morafa@cmu.ac.ir

 

محمد رحیمی عبدالحسین

 
 

کارشناسی ارشد

 
 

مربی

 
 

rahimi@cmu.ac.ir

 
 

محمدیان عبدالوحید

 

کارشناسی ارشد

 

مربی

mohamadian@cmu.ac.ir

 

میرمعصومی سیامک

 
 

دکتری

 
 

استادیار

 
 

s.mirmasoumi@cmu.ac.ir

 
 

نظرزهی ولی محمد

 
 

 دکتری

 
 

استادیار   

 
 

v.nazarzehi@cmu.ac.ir

 
 

نگهداری محمدرضا

 
 

کارشناسی ارشد

 
 

مربی

 
 

Negahdari@cmu.ac.ir

 
 

هراتی مختاری عباس

 
 

دکتری

 
 

استادیار

 
 

a.harati@cmu.ac.ir

 
 

وفایی داوود

 
 

کارشناسی ارشد

 
 

مربی

 
 

D.Vafaei@cmu.ac.ir

 
 

یوسفی مهدی

 
 

دکتری

 
 

استادیار

 
 

m_yousefi@cmu.ac.ir