جدیدترین اخبار دانشگاهاطلاعیه پذیرش بدون آزمون دانشجویان استعداد درخشان درمقطع کارشناسی ارشد

اطلاعیه پذیرش بدون آزمون دانشجویان استعداد درخشان درمقطع کارشناسی ارشد برای نیمسال اول سال تحصیلی99-98 دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

اطلاعیه