جدیدترین اخبار دانشگاهبرگزاری کارگاههای آموزشی مهارتهای پیشگیری از اعتیاد و کارگاه آموزشی اخلاق در دانشگاه دریانوردی چابهار

کارگاههای آموزشی مهارتهای پیشگیری از اعتیاد و کارگاه آموزشی اخلاق فردی، اداری و اجتماعی ویژه کارکنان دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار توسط مرکز مشاوره معاونت دانشجویی با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر، وزارت کشور و سازمان امور دانشجویان توسط دکتر محمدی استاد دانشگاه علامه طباطبایی به مدت 8 ساعت در سالن فرخی دانشگاه برگزار شد.

از اهدف برگزاری این کارگاههای یک روزه می توان به ، ارتقاء آگاهی کارکنان از آثار و عوارض سوء مصرف انواع مواد مخدر، رفتارهای پر خطر و پیامدهای منفی جسمانی و روانی آن و همچنین ارتقای فضایل اخلاقی ، فرهنگ پذیری سازمانی و بهینه سازی روابط انسانی کارکنان در نظام اداری و آشنایی بیشتر آنان با جایگاه شغلی در مناسبات انسانی ، اشاره کرد.


AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE