جدیدترین اخبار دانشگاهبرگزاری کارگاه آموزشی نحوه مشارکت در تدوین استانداردهای ملی و بین المللی در دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

برگزاری کارگاه آموزشی نحوه مشارکت در تدوین استانداردهای ملی و بین المللی در دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

کارگاه آموزشی نحوه مشارکت در تدوین استانداردهای ملی و بین المللی در دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار با حضور روسا و دبیران کمیته های متناظر فنیTC8 و TC188  توسط مدرسین سازمان ملی استاندارد کشور برگزار شد.




AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE