حوزه ریاستمدیریت طرح و توسعه


مدیر طـرح و توسـعه

نام ونام خانوادگی
مهندس امان الله کردی


پست الکترونیک:  
a.kordi@cmu.ac.ir

کارشناس مربوطه : خانم محبوبه نخعی مقدم

پست الکترونیک:n.nakhaee64@yahoo.com

تلفن   : 31272019-054 

فاکس: 35323278-054

شرح وظایف 

- انجام کلیه امور مربوط به تهیه و تدوین بودجه دانشگاه و هماهنگی ریاست دانشگاه و معاونین اداری و مالی

- جمع آوری بودجه های پیشنهادی ارائه شده از سوی دانشکده ها و معاونت ها و حوزه ریاست

- دفاع از بودجه دانشگاه در هر یک از سطوح رسیدگی

- تلفیق و تنظیم بودجه های پیشنهاد شده در قالب هدف ها و خط مشی کلی دانشگاه

- تهیه گزارش از وضعیت بودجه هزینه ای و تملک دارایی برای مسئولین دانشگاه و سایر مراجع ذیصلاح

- پیگیری تخصیص های بودجه و توزیع اعتبارات دریافتی بین کلیه واحد ها و نظارت بر مصرف آن

- انجام امور مربوط به اصلاحیه بودجه تفصیلی جهت ارائه به کمیسیون دائمی هیات امنا و پیگیری تا مرحله ابلاغ

- مقایسه بودجه دانشگاه با سایر دانشگاههای هم سطح داخلی و مقایسه مستمر با اعتبارات کل کشور

- مطالعه و بررسی مستمر در سازمان و وظایف واحد ها

- مطالعه مداوم و مستمر در تشکیلات دانشگاه، وظایف و روشهای مناسب به منظور
 
تفکیک و تقسیم صحیح وظایف میان واحدها و جلوگیری از تکرار و تداخل وظایف و بهبود
 
روشهای انجام کار

- انجام امور مربوط به طبقه بندی مشاغل

- شرکت فعال در شوراها – کمیته طبقه بندی مشاغل و اظهار نظر پیرامون مسائل مربوطه

- بررسی احکام صادره از سوی کارگزینی دانشگاه از لحاظ طبقه بندی مشاغل و تامین اعتبار و تطبیق آن با مقررات مربوطه

- بررسی نیازهای آموزشی کارکنان دانشگاه و تنظیم طرحها و برنامه های آموزشی قبل و ضمن خدمت

- انجام بررسی سازمانی نیازهای استخدامی ( منابع انسانی ) براساس ساختار جدید دانشگاه
 


اداره بودجـه، تشـکیلات و آمار

نام ونام خانوادگی:
مهندس امان الله کردی

پست الکترونیک:a.kordi@cmu.ac.ir

کارشناس مربوطه : 
خانم محبوبه نخعی مقدم

پست الکترونیک:n.nakhaee64@yahoo.com

شرح وظایف
- انجام امور مربوطه به تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی دانشگاه

- تهیه مدارک و مستندات لازم جهت دفاع از بودجه پیشنهادی

- تهیه و تنظیم بودجه تفصیلی هزینه ای و تملک دارائیها و موافقتنامه های عمرانی

- تنظیم درخواست تخصیص بودجه هزینه ای و تملک دارائیها و پیگیری تا حصول نتیجه

- تهیه گزارش های مورد نیاز جهت معاونان محترم طرح و توسعه و پیشتیبانی برای در

جریان قرار گرفتن وضعیت بودجه دانشگاه

- انجام امور مربوط به اصلاحات بودجه تفصیلی هزینه ای و تملک دارائیهای و موافقتنامه های عمرانی

- هماهنگی مستمر با امور مالی دانشگاه جهت تهیه عملکرد مالی هر سه ماه یکبار

- توزیع اعتبارات اختصاص یافته به واحدهای دانشگاه با هماهنگی معاونت مربوطه

- ارسال تخصیص های دریافتی برای کلیه دانشکده ها و واحد های تابعه

- سایر امور اجرایی

- طراحی ساختار مناسب برای اهداف  و برنامه ریزی شورای تحول اداری دانشگاه

- ارائه گزارش از پیشنهادات واصله به شورای تحول اداری دانشگاه

- برقراری ارتباط با ستاد برنامه ریزی و تحول اداری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و

همچنین سازمان بهره وری و استفاده از نقطه نظرات سازنده جهت اجرای نمودن آن در دانشگاه

- هماهنگی کمیته بهره وری و استفاده از نقطه نظرات سازنده جهت اجرای نمودن آن در دانشگاه

- هماهنگی کمیته بهره وری با نمایندگان دانشکده ها و تهیه صورتجلسات مربوطه

- نوبت بندی در برگزاری دوره های اعلام شده مورد نیاز واحد ها

- به روز در آمدن کلیه آمارها جهت ارایه به مراجع ذیربط

- تهیه آمارهای مورد نیاز پرسنلی با همکاری اداره کارگزینی دانشگاه

- تهیه آمارهای مورد نیاز فضاهای فیزیکی با همکاری اداره فنی و طرحهای عمرانی اداره فنی و طرحهای عمرانی

نام ونام خانوادگی مهندس داوود وفایی 


پست الکترونیک:  d.vafaie@gmail.com

کارشناس مربوطه : خانم سهیلا سراوانی

تلفن   : 31272061-054 


شرح وظایف

   - برنامه ریزی برای تامین فضاهای کالبدی دانشگاه با برنامه توسعه آموزش عالی و طرح جامع دانشگاه و تهیه گزارشات مورد نیاز در این زمینه

 - نظارت کامل بر طرح و محاسبات فنی ساختمانهای در دست احداث

- تهیه طرح جامع دانشگاه و تامین زمین و امکانات با در نظر گرفتن برنامه توسعه آموزش عالی

- بررسی صورت وضعیت و امور مالی طرح های عمرانی

- نظارت بر حسن اجرای طرحهای عمرانی

- برنامه ریزی جهت تامین مصالح و لوازم تجهیزات مورد نیاز طرحهای عمرانی

 - نگهداری و ضبط نقشه ها و صورت وضعیت ها و مدارک فنی دانشگاه

 - نظارت عالیه بر اجرای کلیه قراردادهای ساختمانی و تاسیساتی دانشگاه

  - همکاری با واحدهای تعمیر و نگهداری ساختمانها و تاسیسات برقی دانشگاه

  - اجرای طرحهای امانی دانشگاه

- پیشنهاد بودجه سالیانه طرحها و پروژه های در دست اجرا با همکاری سایر واحدهای ذیربط

- تهیه گزارشهای مورد نیاز ریاست دانشگاه، معاون اداری و مالی جهت بررسی وضعیت عمرانی دانشگاه

کارشناسان دفتر فنی

نام ونام خانوادگی امین اربابی

پست الکترونیک:  
amin_arbabi2002@yahoo.com

تلفن   : 31272024-054

نام ونام خانوادگی وهب اکاتی

پست الکترونیک:  
vahab.okati@gmail.com

تلفن   : 31272024-054

نام ونام خانوادگی ابراهیم هادی پور

پست الکترونیک:  
hadipour62@gmail.com

تلفن   : 31272024-054

شرح وظایف

- نظارت بر حسن اجرای طرح های عمرانی دانشگاه

- نظارت بر حسن انجام کار مشاوران و پیمانکاران طرح های عمرانی

- برنامه ریزی جهت تامین مصالح و لوازم تجهیزات مورد نیاز طرحهای عمرانی

- تهیه نقشه طرح های عمرانی دانشگاه

- برآورد و پیشنهاد خرید وسایل، مصالح ساختمانی و تاسیسات مورد نیاز دانشگاه

- جمع آوری اطلاعات لازم برای تهیه بودجه طرح های عمرانی دانشگاه

- تهیه گزارش و ارزیابی منظم پیشرفت فیزیکی طرحها و پروژه هایی عمرانی وسایر امور مربوطه بر اساسبرنامه های زمانبندی شده

- انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق