جدیدترین اخبار دانشگاهموفقیت دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار در تمدید اعتبار گواهینامه (ISO9001:2015)

موفقیت دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار در تمدید اعتبار گواهینامه (ISO9001:2015)

دومین دوره از ممیزی سطح سوم از سیکل پنجم ممیزی های خارجی توسط شرکت مشارکتی TUVNORD آلمان- ایران در دانشگاه دریانوردی وعلوم دریایی چابهار انجام شد. 
در این ممیزی تمامی فرایندهای دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار مورد پایش و اندازه گیری قرار گرفت و دانشگاه بدون ثبت هیچگونه عدم انطباقی موفق به تمدید اعتبار گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ملی (ISO 9001:2015) گردید. 
موفقیت دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار در تمدید اعتبار گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ملی (ISO 9001:2015) نشان از توان بالای علمی و تخصصی این دانشگاه را در مدت زمان قریب به دو دهه را نشان می دهد.

AWT IMAGE

AWT IMAGE