جدیدترین اخبار دانشگاهبرگزاری دومین جلسه ممیزی شرکت TUVNORD در دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار


برگزاری دومین جلسه ممیزی شرکت TUVNORD  در دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

افتتاحیه دومین دوره ممیزی مراقبتی از سیکل پنجم ممیزی های خارجی مبتنی بر استاندارد ISO9001:2015 توسط شرکت TUVNORD در دفتر رییس دانشگاه دریانوردی وعلوم دریایی چابهار برگزار شد.

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE