جدیدترین اخبار دانشگاهکارگاه آموزشی تکنیک های یاددهی- یادگیری

کارگاه آموزشی تکنیک های یاددهی- یادگیری با هدف ارتقای کیفیت آموزش اساتید در دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار با مدیریت حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه در تاریخ 10/3/1397 با حضور 37 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه (سالن فرخی ) و به مدت 4 ساعت برگزارگردید. مدرس این کارگاه آقای دکتر عباس بازرگان از دانشگاه تهران و از کارشناسان برجسته آموزشی عالی کشور بودند به کلیه شرکت کنندگان گواهینامه شرکت در کارگاه  اعطاء گردید. شایان ذکر دو جلد کتاب مرتبط با حوزه آموزش عالی به شرکت کنندگان اهدا گردید.

محتوی کارگاه آموزشی

اصول هفت گانه یاددهی- یادگیری (هفت اصل تدریس خوب)

1- ارتباط استاد دانشجو 2- همکار دانشجویان 3- یادگیری فعال 4- بازخورد سریع 5- زمان انجام کار  6- انتظارات بالا 7- تنوع استعدادها و سبک های یادگیری.

فرایند یاددهی- یادگیری و چگونگی ارتقاء کیفیت آن.

ارزشیابی

اندازه گیری + قضاوت- ارزیابی- سنجش- اندازه گیری- آزمون امتحان

عوامل تسهیل کنده یادگیری: خواستن- تعامل- تامل- تجربه.

کارگاه آموزشی تکنیک های یاددهی- یادگیری با هدف ارتقای کیفیت آموزش اساتید در دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار با مدیریت حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه در تاریخ 10/3/1397 با حضور 37 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه (سالن فرخی ) و به مدت 4 ساعت برگزارگردید. مدرس این کارگاه آقای دکتر عباس بازرگان از دانشگاه تهران و از کارشناسان برجسته آموزشی عالی کشور بودند به کلیه شرکت کنندگان گواهینامه شرکت در کارگاه  اعطاء گردید. شایان ذکر دو جلد کتاب مرتبط با حوزه آموزش عالی به شرکت کنندگان اهدا گردید.

محتوی کارگاه آموزشی

اصول هفت گانه یاددهی- یادگیری (هفت اصل تدریس خوب)

1- ارتباط استاد دانشجو 2- همکار دانشجویان 3- یادگیری فعال 4- بازخورد سریع 5- زمان انجام کار  6- انتظارات بالا 7- تنوع استعدادها و سبک های یادگیری.

فرایند یاددهی- یادگیری و چگونگی ارتقاء کیفیت آن.

ارزشیابی

اندازه گیری + قضاوت- ارزیابی- سنجش- اندازه گیری- آزمون امتحان

عوامل تسهیل کنده یادگیری: خواستن- تعامل- تامل- تجربه.