اخبار روزطرح ثبت نام اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه ICT

اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان در نظر دارد بمنظور شناسایی و استفاده از ظرفیت نیروهای انسانی متخصص در حوزه ICT در اجرای طرح ها و پروژه های استانی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات از افراد علاقمند ثبت نام بعمل آورد.

ثبت نام