حوزه معاونت دانشجوییاداره وام و رفاه و خدمات دانشجویی

مسئول اداره وام و رفاه و خدمات دانشجویی : خانم طاهره هراتی مقدم

(کسب عنوان برتر اداره وام و رفاه در همایش روسای ادارات رفاه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور)

پست الکترونیک : Refah@cmu.ac.ir

تلفن : 31272158-054

فاکس معاونت دانشجویی : 35321790-054


آشنایی با اداره وام و رفاه و خدمات دانشجویی

اداره رفاه دانشجویان پل ارتباطی بین دانشگاه و صندوق رفاه دانشجویان می‌باشد، که نماینده صندوق رفاه دانشجویان در دانشگاه می‌باشد و وظیفه آن اعطای حقوق تعیین شده از سوی صندوق به دانشجویان می‌باشد. انواع تسهیلات رفاهی صندوق رفاه دانشجویان: شامل پرداخت و باز پرداخت انواع وام‌ها، و انعقاد تفاهم‌ نامه بیمه حوادث تحصیلی با شرکت ‌های بیمه معرفی شده ازطرف صندوق رفاه دانشجویان، کار دانشجویی دانشجویان ، حمایت از دانشجویان مستعد وکم درآمد، صندوق خیریه دانش را بر عهده دارد.

 اهداف و وظایف اداره وام ورفاه دانشجویان

 اداره رفاه دانشجویان زیرمجموعه معاونت دانشجویی می‌باشد.این اداره ضمن پرداخت تسهیلاتی نظیر وام کمک هزینه تحصیلی، وام مسکن، ودیعه مسکن متاهلی، وام ضروری، وام ضروری قهرمان ورزشی ، وام حج عمره  و عتبات ، وام موارد خاص ،وام تغذیه ، وام ازدواج، وام بیمه، وام بنیاد علوی وام شهریه(مخصوص دوره شبانه) و .... در قالب آیین‌نامه و مقررات صندوق رفاه دانشجوئی امورات مربوط به بیمه حوادث تحصیلی دانشجویان، کاردانشجوئی دانشجویان در واحدهای مختلف دانشگاه ،صندوق خیریه دانش(معرفی ومساعدت به دانشجویان مستعد و کم درآمد به صورت وام بلا عوض و وام دانشجویی )  ،معرفی دانشجویان تحت حمابت کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی را بر عهده دارد.

انجام امورات مربوط به تسویه حساب از قبیل: صدور فیش کل بدهی (تسویه حساب نقدی) صدور دفتر چه اقساط، انتقال بدهی دانشجویان انتقالی ،مهمان و ...به سایر دانشگاهها، تسویه حساب کامل دانشجویان اخراجی،ترک تحصیل، نیز از فعالیتهای این اداره میباشد.

دانستنی های مهم اداره رفاه دانشجویی

آیا می دانید...........

1- زمان ثبت نام وامها اول هر ترم تحصیلی میباشد.

2- جهت دریافت وام های صندوق رفاه حتما باید تعهد نامه محضری با ضامن کارمند رسمی شاغل در (ارکانهای دولتی) به اداره وام و رفاه دانشجویی تحویل نماید.

3- برای هرترم که نیاز به وام دارید ،از جمله وام تحصیلی ، وام شهریه و........ باید درخواست جدیدی به امور دانشجویی (اداره وام ورفاه )بدهید.

4- تنها در صورت تسویه حساب یا تقسیط بدهی از مقطع تحصیل قبل، می توانید از تسهیلات رفاهی (وام) در مقطع تحصیلی جدید بهره مند شوند.

5- جهت تسویه حساب دانشجویی حداکثر 9 ماه پس از فارغ التحصیلی فرصت دارید در غیر اینصورت ملزم به پرداخت کل بدهی بصورت یکجا هستید

6- در صورتیکه در مقطع بالا قبول شدید، بلافاصله جهت تسویه حساب یا تعیین تکلیف بدهی مقطع قبل، به امور دانشجویی (اداره وام و رفاه دانشگاه) قبلی مراجعه نمائید. در غیر اینصورت با گذشت 9 ماه پس از اتمام مقطع قبل، ملزم به پرداخت کل بدهی بصورت یکجا می شوید.

7- تمدید دفترچه اقساط بدهی برای قبول شدگان در مقاطع بالاتر در صورتی امکانپذیر می باشد که به امور دانشجویی اداره وام و رفاه محل تحصیل اعلام گردد .در غیر اینصورت مبلغ اقساط به صورت خودکار به تعویق نیفتاده و می بایست در زمان سررسید اقساط پرداخت صورت گیرد.

8 - عدم پرداخت 10% بدهی وام ها پس از فارغ التحصیلی تقسیط مانده بدهی شما را ناممکن می سازد.

       9- سایت اینترنتی صندوق رفاه دانشجویان وزرات علوم  جهت اطلاع رسانی در خصوص مجموعه قوانین و مقررات  وامها وتسهیلات رفاهی صندوق رفاه دانشجویان ، در دسترس شماست  www.swf.ir

      10- با توجه به راه اندازی سیستم تسویه حساب الکترونیکی ، پورتال دانشجویی صندوق رفاه به آدرس http://bp.swf.ir

     11- شما می توانید از طریق وارد نمودن کاربری (کد ملی با گذاشتن خط تیره در قسمت نام کاربری وکلمه عبور ) بدهی به بخشهای مختلف را مشاهده نموده ومراحل تسویه حساب را دنبال نماید.

در صورت فراموشی کلمه عبور می توانید با اداره وام ورفاه دانشجویی دانشگاه تماس نمایید.

شرایط عمومی پرداخت انواع وامهای صندوق رفاه به دانشجویان

1- دارا بودن صلاحیت اخلاقی و رعایت شئونات دانشجوئی.

2- دارا بودن اولویت نیاز مالی.

3- عدم استفاده از وام، کمک یا بورس تحصیلی و عدم اشتغال  به کاری که مستلزم دریافت اجرت (به غیر از کار دانشجویی) باشد.

4 – اخذ حداقل تعداد واحدهای آموزشی طبق مقررات آموزشی دانشجوی تمام وقت.

5- مشروط نبودن دانشجو در دو نیمسال تحصیلی متوالی.

6- سپردن تعهد نامه محضری با ضامن معتبر طبق نمونه فرم مربوطه صندوق رفاه دانشجویان با(کارمند رسمی)

-  مدت استفاده از وامها:

 برای دانشجویان مقطع کارشناسی حداکثر 8 نیمسال تحصیلی،  کارشناسی ارشد حداکثر 4 نیمسال تحصیلی و دکتری حداکثر 8 نیمسال تحصیلی خواهد بود.

وام شهریه ویژه دانشجویان دوره شبانه(نوبت دوم):

دانشجویان شبانه پس از تکمیل پرونده  دانشجویی و درخواست تقاضای وام برای هرترم بصورت جداگانه می توانند بخشی از شهریه تحصیلی خود را بصورت وام با کارمزد 4% تامین نمایند و در پایان تحصیلات با پرداخت 10% از کل بدهی مابقی را بصورت دفترچه اقساط پرداخت نمایند

 - در صورت انتقال دانشجویان نوبت دوم ( شبانه ) به دوره روزانه می بایست میزان کل بدهی به همراه کارمزد مربوطه بطور یکجا پرداخت گردد.

شرایط و ظوابط باز پرداخت وام

داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن دوره ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺧﻮد ﺷﺪه اﻧﺪ،ﭘﺲ از ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻞ ﺑﺪﻫﻲ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺻﻨﺪوق رﻓﺎه و ﻳﺎ اﺧﺬ دﻓﺘﺮﭼﻪ اﻗﺴﺎط اﻗﺪام ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. زﻣﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺑﺪﻫﻲ ﺑﺮای ﻛﻠﻴﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن (ﻣﺸﻤﻮل و ﻏﻴﺮ ﻣﺸﻤﻮل)ﺣﺪاﻛﺜﺮ9ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻣﺪت 9ﻣﺎه ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻗﺴﻂ ﻣﺮاﺟﻌﻪ نشود،دﻳﮕﺮ ﺑﺪﻫﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﻴﻂ ﻧﺒﻮده و داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻛﻞ ﺑﺪﻫﻲ را ﻳﻜﺠﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

1- ﺗﻌﺪاد و ﻣﺒﻠﻎ اﻗﺴﺎط ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪان از ﺗﺴﻬﻴﻼت وام ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻨﺪوق رﻓﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ.

2- ﻃﻮل ﻣﺪت ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺪﻫﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 5ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

3- ﻣﺒﻠﻎ 10 % از ﻛﻞ ﺑﺪﻫﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﻴﻂ ﻫﻨﮕﺎم ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﻴﻞ وقبل از ﺻﺪور دﻓﺘﺮﭼﻪ اﻗﺴﺎط ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻳﻜﺠﺎ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮ وارﻳﺰ و اﺻﻞ ﻓﻴﺶ وارﻳﺰی ﺗﺤﻮﻳﻞ اداره وام و رفاه ﺷﻮد ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺪﻫﻲ ﺗﻘﺴﻴﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

4- ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺮرﺳﻴﺪ اﻗﺴﺎط ﺑﺮای ﻛﻠﻴﻪ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن 9ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﺪت زﻣﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻈﺎم وﻇﻴﻔﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺬﻛﻮر اﻓﺰوده ﻣﻲ ﮔﺮدد.

5- ﺑﺪﻫﻜﺎران دارای دﻓﺘﺮﭼﻪ اﻗﺴﺎط ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ در ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻗﺴﺎط،ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﺠﺎرت در سراسر کشور یا از طریق پورتال دانشجوئی با وارد نمودن کد ملی با خط تیره هم از قسمت نام کاربری کامه عبور وارد نموده و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب ﻣﻨﺪرج در دﻓﺘﺮﭼﻪ اﻗﺴﺎط ﺻﺎدر ﺷﺪه در ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺪﻫﻲ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻨﺪرج در ﻓﻴﺶ وارﻳﺰ ﻛﺮده وﻧﺴﺨﻪ دوم (رﺳﻴﺪ ﻣﺨﺼﻮص ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻨﻨﺪه) را تا ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻧﺰد ﺧﻮد ﻧﮕﻪ داری ﻧﻤﺎﻳﺪ.در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﻗﺴﺎط (ﺳﻪ ﻗﺴﻂ ﻣﺘﻮاﻟﻲ) ﻛﻞ ﺑﺪﻫﻲ ﺑﻪ دﻳﻦ ﺣﺎل ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺑﺪﻫﻜﺎرا ن ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻞ ﺑﺪﻫﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻜﺠﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

6- ﺻﺪور و ارﺳﺎل ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺋﻴﺪﻳﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻳﺎ ارﺳﺎل رﻳﺰ ﻧﻤﺮات و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻧﻈﺎم وﻇﻴﻔﻪ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺻﺪور دﻓﺘﺮﭼﻪ اﻗﺴﺎط ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﺗﺴﻠﻴﻢ اﺻﻞ ﻣﺪارک ﭘﺲ از اﺳﺘﺮداد ﻛﻞ ﺑﺪﻫﻲ و اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

7- در ﺻﻮرت ﻗﺒﻮﻟﻲ داﻧﺸﺠﻮ در ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺪﻳﺪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ تکلیف ﺑﺪﻫﻲ ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﺮای ﺗﻤﺪﻳﺪ دﻓﺘﺮﭼﻪ اﻗﺴﺎط ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﺮرﺳﻴﺪ اﻗﺴﺎط ﺧﻮد را وارﻳﺰ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

8- داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻧﺼﺮاﻓﻲ،ﺗﺎرک ﺗﺤﺼﻴﻞ و اﺧﺮاﺟﻲ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﺎﻣﻞ وام ﻫﺎی درﻳﺎﻓﺘﻲ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮاﺑﮕﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

9-اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺪﻫﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻳﻚ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﻳﻚ ﻣﻘﻄﻊ در داﻧﺸﮕﺎه دوﻟﺘﻲ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

نحوه باز پرداخت تسهیلات دانشجویی

-  از طریق پورتال دانشجویان سایت صندوق رفاه به آدرس

http://bp.swf.ir

- از طریق سامانه تلفن همراه  -شماره گیری #133*788*

- یا با همراه داشتن دفترچه اقساط از طریق مراجعه حضوری به شعبه بانک تجارت در سرتا سر کشور

نشانی پستی اداره وام و رفاه و خدمات دانشجویی:

نشانی پستی :بلوار شهید ریگی دانشگاه دریانوردی اموردانشجوئی اداره وام و رفاه دانشجوئی

کد پستی دانشگاه:  9971756499