اخبار روزگزارش ارزیابی و ترسیم بروندادهای علمی و پژوهشی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

اطلاعیه:

گزارش آقای بهرام شیخ پور کارشناس و محقق محترم دانشگاه در  تحقیقی با عنوان:

ارزیابی و ترسیم برو ندادهای علمی پژوهشگران دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار در سطوح ملی و بین المللی


دانلود فایل مربوطه