اخبار روزاطلاعیه: دریافت مجوز همکاری با دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی برای اساتید تمام وقت دانشگاه


به اطلاع کلیه مدرسین محترم تمام وقت دانشگاه میرساند، چنانچه دانشگاه یا مراکز آموزشی واقع در شهرستان و یا خارج از منطقه از شما دعوت به همکاری آموزشی نموده است، لازم است تا فرم درخواست همکاری موجود در آئین نامه های آموزشی زیرمجوعه بخش فرمها و آئین­ نامه ­های پورتال دانشگاه را بدقت تکمیل و به معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی تحویل نمایید. 


دانلود فرم درخواست همکاری با مراکز آموزشی دیگر