حوزه معاونت دانشجوییاداره تربیت بدنی
سرپرست اداره تربیت بدنی دانشگاه : دکتر شهرام یزدانی

پست الکترونیک : yazdani@cmu.ac.ir

تلفن    :  31272177 - 054


جهت اطلاعات بیشتر به وبلاگ اداره تربیت دانشگاه به آدرس زیر مراجعه نمایید.

http://sport-cmu.blogfa.com