حوزه معاونت دانشجوییمدیر امور دانشجویی
نام و نام خانوادگی : آقای دکتر محمد جواد عبادی

پست الکترونیک : ebadi@cmu.ac.ir

تلفن    :  ۳۱۲۷۲۰۵۵ - ۰۵۴

فاکس  : ۳۵۳۲۱۷۹۰ - ۰۵۴