حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلیمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

نام و نام خانوادگی : دکترسیدجعفر سجادی پارسا

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیک : sadjadi@cmu.ac.ir

تلفن   :  31272014 - 054
فاکس : 35320025 - 054
رزومه دکتر سید جعفر سجادی پارسا